Информационна кампания за популяризиране на дуалната система на обучение, дейност по проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“