• Училище за себеутвръждаване и подготовка към европейски хоризонти, BG051PO 001-4.2.05-0001 – „Да направим училището привлекателно за младите хора”
 • Ученически практики, BG051PO 001-3.3.07-0001
 • Управление на ефективно професионално образование, BG051PO 001-3.2.03
 • Усъвършенстване системата за инспектиране на образованието, BG051PO 001-3.2.05
 • Проект „ДОМИНО” – Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система
 • Нова възможност за моето бъдеще, BG051PO 001-4.3.03-0001
 • Проект „Твоят час”, BG05M2OP001-2.004-0004
 • Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти, BG05M2OP001-2.010-0001
 • Проект “Занимание по интереси“ – Министерство на образованието 
 • Европейска програма за образование и обучение на младежта и спорта ,,Еразъм +”
 • ПГМТТ “Н. Й. Вапцаров” осигурява професионална практическа подготовка на ученици в областта на автотранспортната техника във Великобритания” – 2018г.
 • “Практика в Португалия на учениците от ПГМТТ ”Н. Й. Вапцаров” с цел придобиване на професионални компетенции и практически опит в областта на автотранспортната техника” – 2019г.
 • „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни фондове, BG05M20P001-2.011-0001
 • Национална програма „Иновации в действие“
 • ПРОЕКТ BG05М20Р001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

          – Покана за подаване на оферти:

               – Покана 1

               – Покана 2 

               – Покана 3

           – Техническо задание

           – Договор за обучение на учители

ЗА КОНТАКТИ

 • канцелария
  042 / 68 0170
 • Директор
  042 / 68 10 96
 • зам. директор
  042/ 26 81 06
 • e-mail
  pgmttsz@abv.bg